Приватне акціонерне товариство "Носівське хлібоприймальне підприємство"  
 
 
Сторінки розділу
 Особлива інформація

Тип информації Відомості про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
Дата виникнення 15.06.2010
Дата публікації 16.06.2010 19:01:00
Найменування емітента* ВАТ "Носівське хлібоприймальне підприємство"
Юридична адреса* 17100 , Україна Чернігівська обл. м.Носівка вул.Київська №9
Керівник* Булах Микола Васильович - Голова правління. Тел: 0464227441
E-mail*
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі ДКЦПФР
Інформація про прийняття рішення про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу
15.06.2010 року загальними зборами акціонерів АТ «Носівське хлібоприймальне підприємство » (далі –товариство) прийнято рішення про збільшення розміру статутного капіталу шляхом додаткової емісії акцій існуючої номінальної вартості (про розміщення цінних паперів на суму, що перевищує 25 відсотків статутного капіталу); розміщуються 22800000 простих іменних акцій на загальну суму 5 700 000,00 гривень; спосіб розміщення акцій: закрите (приватне); форма існування акцій що розміщуються: документарна; номінальна вартість акцій: 0,25 (двадцять п’ять копійок) кожна, акції розміщуються за номінальною вартістю. Акціонерами товариства що володіють пакетом акцій у розмірі 10 і більше відсотків є три "фізичні особи", якім належить: 1952340 штук простих іменних акцій, що складає 25,8588 % , 2161308 штук простих іменних акцій, що складає 28,6266%, 3274360 штук простих іменних акцій, що складає 43,3689 % статутного капіталу товариства до розміщення. Співвідношення кількості акцій, що розміщуються до розміру статутного капіталу емітента (загальної кількості випущених і зареєстрованих акцій) – 302 %. Акціонери отримують права які передбачені чинним законодавством України та діючою редакцією статуту товариства (ст. 5 статуту). Оплата за розміщені акції може здійснюватися грошовими коштами у національній валюті (гривня); мета розміщення акцій: створення матеріальної бази для розширення виробничої діяльності та забезпечення статутної діяльності Товариства. Можливість конвертації цінних паперів не передбачається. Щодо проведення дій по забезпеченню розміщення додаткового випуску акцій уповноваженим органом емітента визначено – правління товариства, а уповноваженою особою – Голова правління товариства: Булах Микола Васильович Рішення про розміщення акцій прийнято загальними зборами акціонерів товариства (протокол №2 від 15.06.2010 р.), за прийняте рішення проголосували вісім акціонерів (представників), які у сукупності володіють 7414935 акціями товариства (98,2210 % від загальної кількості акціонерів).
Особа, вказана нижче, підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Булах Микола Васильович